Thiết kế hệ thống và lắp đặt thiết bị chuyên dụng chuyên  ngành phát  thanh truyền hình.

     Phân phối thiết bị phát thanh truyền hình truyền hình

     Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng sản xuất chương trình phát sóng tự động cho truyền hình và phát thanh.

     Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn phim trƣờng, trang âm phòng thu.

     Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống hệ thống truyền dẫn tín hiệu phát thanh – phát và truyền hình.

     Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống hệ thống máy phát hình, máy phát thanh, hệ thống anten, cáp truyền dẫn.