Thiết kế hệ thống và lắp đặt thiết bị chuyên dụng chuyên  ngành phát  thanh truyền hình.

  • Phân phối thiết bị phát thanh truyền hình truyền hình
  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng sản xuất chương trình phát sóng tự động cho truyền hình và phát thanh.
  • Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn phim trƣờng, trang âm phòng thu.
  • Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống hệ thống truyền dẫn tín hiệu phát thanh – phát và truyền hình.
  • Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống hệ thống máy phát hình, máy phát thanh, hệ thống anten, cáp truyền dẫn.