Đài Phát thanh – Truyền hình Trà Vinh

Đài Phát thanh – Truyền hình Trà Vinh

Thứ Ba, 22-02 2022

Một số hình ảnh lắp mới và hoàn chỉnh hệ thống mạng trục và quản lý lưu trữ trung tâm cho Đài Phát thanh – Truyền hình Trà Vinh.